The Deconstruction of Cities and the Difference 15-minute Walk or Bike Ride makes

This blog was first published in Dutch on Smart WP

Cities date back to 7500 BCE and have for all this time served as a hub where people could come from near and far to do business. Today, the biggest ones have grown so large that they suffer from overcrowding, overwhelmed infrastructure, lack of future-proofing, and unaffordable housing market — and it just seems to be getting worse.

The recent pandemic seems to have burst the bubble. Despite our best efforts to combat the virus and the hope offered by the new vaccines that are being distributed, according to Carlos Moreno, a scientific director and professor specialising in complex systems and innovation at University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, there “will never be” a return to city life as we knew it before the pandemic. Instead, Moreno proposes the 15-minute city as a sustainable solution: access to all your wants, needs, and thriving commerce, all within 15-minutes of where you live, without the major drawbacks of a congested metropolis.

What is meant by a 15-minute city?

Although the core concept isn’t a new one the idea of building a city that allows residents access to all essential services with a 15 minute walk or bike ride is gaining popularity again and sparked projects like the 15-minute City Project . Where once people built their lives around work and access to essential services, the 15-minute city proposes the opposite as we start to take back control in being able to decide where and how we want to live. De Kamer, a network of coworking spaces across the Netherlands, also describes its services in exactly the same way: “de Kamer adjusts itself to suit your work needs, not the other way around.”

“Coworking spaces,” according to Jeannine van der Linden the founder and manager of De Kamer, “are the natural extension of these 15-minute cities.” She argues that the recent pandemic has shown that, except for essential workers which are tied to essential services, most people were either able to work remotely or forced to do so as another means of income (they became independent workers/freelancers). By providing people with a professional work space away from home but within the 15-minute city radius, people are able to maximise their quality of life in a sustainable way.

What makes it such a sustainable alternative?

Not only is cycling and walking a healthier option and encourages a more active lifestyle, but because you can now choose to work from your local coworking space you also don’t need to worry about traffic, parking or budgeting monthly for transport fees just to be able to earn an income.

Also, because all essential services are close to you save time and improve quality of life. The same is true for your local coworking spaces: you no longer need to spend hours a day to commute anywhere for work.

From an environmental perspective 15-minute cities remove the need for cars which means less air pollution, less demand for fossil-fuels, etc. This means that our road infrastructure needs will also change. Although public transport should still be available, the absence of congestion caused by cars on the roads means that city planning can evolve to better serve the people. For example, more green spaces can be created which has physical and psychological benefits for residents.

By creating these 15-minute cities and moving your business closer to home through the use of coworking spaces, entire neighbourhoods can be revitalised  because the money stays within the community and, according to Flavio Coppola, C40 Cities’ programme manager for urban planning, make neighbourhoods more resilient.

How hard or easy is it to implement?

Applying the 15-minute city concept to existing cities and neighbourhoods will, according to CityMonitor.ai, require undoing “decades of urban-planning orthodoxy and industrial-era economic development that focused on siloing different activities in distinct parts of a city.” This definitely isn’t easy but not all cities are equal and some will need to work harder than others to deconstruct themselves.

The Netherlands

According to the 2019 report Cycling in the Netherlands, cycling accounts for more than 25% of all trips and simply explains it as a part of their way of life. With buy-in from government, companies, civil society organisations, research institutes and associations responsible for the Netherlands has strong cycling policy. It also means that the country is able to implement initiatives such as cycling highways that have their own recognizable infrastructure, public transport-bicycles (OV-fiets), and CycleOn (Doortrappen) for the elderly. The report also points out that by replacing short car trips with bikes within cities it also allows for better use of space – which is essential to making them liveable. It’s also exactly the reason why many believe that Dutch cities already compose of a patchwork for 15-minute cities.

So, if you were to live in a 15-minute city and have been working remotely for the past year, what would be your incentive to take the long commute back and forth from your office in your major city?

DUTCH VERSION

Het deconstrueren van steden en het verschil dat een kwartiertje wandelen of fietsen kan maken

Steden dateren uit 7500 vóór de gangbare jaartelling en dienden tot op heden als knooppunt voor mensen die van heinde en verre kwamen om zaken te doen. Tegenwoordig zijn de grootste steden zó groot geworden dat ze te kampen krijgen met overbevolking, infrastructuur onder geweldige druk, een gebrek aan toekomstbestendigheid en een onbetaalbare huizenmarkt – en het lijkt alleen maar erger te worden.   

De recente pandemie lijkt deze zeepbel te doen barsten. Ondanks onze beste inspanningen om het virus te bestrijden, alsook de hoop die de nieuwe vaccins die verspreid worden koesteren, meent Carlos Moreno, wetenschappelijk directeur en professor gespecialiseerd in complexe systemen en innovatie aan de Universiteit van Parijs 1 Panthéon-Sorbonne, dat er “nooit weer” een terugkeer zal zijn naar het stadsleven zoals we het kenden vóór de pandemie. In plaats daarvan stelt Moreno de 15-minuten-stad voor als duurzame oplossing: toegang tot alles wat je maar wenst, alle benodigde voorzieningen alsook een bloeiende handel, allemaal binnen 15 minuten bereik en zonder de grote nadelen van een overvolle metropool.

Wat precies is een 15-minuten-stad?

Hoewel het kernconcept niet nieuw is, wint het idee van een stad bouwen waar bewoners binnen 15 minuten wandelen of fietsen toegang tot alle essentiële voorzieningen hebben aan populariteit. Het gaf ook aanleiding tot projecten zoals het 15-minute City Project. Waar mensen voorheen hun leven construeerden rond hun werk en de toegang tot essentiële diensten, stelt de 15-minuten-stad het tegenovergestelde voor waarbij wij het heft weer in eigen hand nemen door te kunnen kiezen voor waar en hoe we ons leven willen inrichten. De Kamer is een netwerk van coworking ruimtes door heel Nederland dat haar diensten op precies dezelfde manier omschrijft: “De Kamer past zich aan jouw werkbehoeften aan en niet andersom.”

“Coworking ruimtes,” volgens Jeannine van der Linden, oprichter en manager van De Kamer, “zijn de natuurlijke uitbreiding van zo’n 15-minuten-stad.” Ze voert aan dat de recente pandemie heeft aangetoond dat, met uitsluiting van essentiële werknemers die aan essentiële diensten zijn gebonden, de meeste mensen ofwel op afstand konden werken ofwel gedwongen waren op afstand te werken om te kunnen blijven verdienen (door zelfstandig werknemer/freelancer te worden). Door mensen een professionele werkruimte weg van huis maar binnen een straal van 15 minuten wandelen of fietsen te bieden, worden ze de kans gegund om hun levenskwaliteit op een duurzame wijze te maximaliseren.

Hoezo een duurzaam alternatief?

Niet alleen is fietsen en wandelen gezonder en moedigt het een actievere levensstijl aan, maar als je in je plaatselijke coworking ruimte werkt, hoef je je geen zorgen te maken over het verkeer, parkeren of vervoerskosten die je inkomen verminderen.

Bovenop spaar je tijd en geniet je van een verbeterde levenskwaliteit omdat alle voorzieningen dichtbij huis zijn. Dit geldt ook voor de coworking ruimte in je buurt: de lange woon-werkverkeer uren worden uitgeschakeld.

Vanuit een milieuperspectief verwijderen 15-minuten-steden de behoefte aan auto’s. Dit betekent minder luchtvervuiling en een kleinere vraag naar fossiele brandstoffen, enz.. Wederom betekent het ook dat onze behoeften qua wegeninfrastructuur zullen veranderen. Hoewel openbaar vervoer nog beschikbaar zal zijn, zal de afwezigheid van files en verkeersdrukte tot een stadsplanning leiden die zich zodoende evolueert om de bewoners beter van dienst te kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld meer groen inhouden tot voordeel van die fysieke en psychologische behoeften van bewoners.

Door het creëren van deze 15-minuten-steden en het verhuizen van je onderneming naar een coworking ruimte in je buurt, kunnen hele woonbuurten een nieuw leven worden ingeblazen omdat het geld binnen de gemeenschap blijft. Dit, volgens programmamanager stadsplanning bij C40 Cities, Flavio Coppola, maakt woonwijken veerkrachtiger.

Hoe zit het met de implementatie van zo’n stad?

De toepassing van het 15-minuten-stadsconcept op bestaande steden en woonbuurten zal volgens CityMonitor.ai het ongedaan maken van “decennia van stedenbouwkundige orthodoxie en economische ontwikkeling daterend uit het industriële tijdperk, dat gericht was op monofunctionele stadswijken” vergen. Dit is allesbehalve makkelijk maar niet alle steden zijn gelijk. Daarom zullen sommige steden méér moeten inzetten om zichzelf te deconstrueren dan anderen.

In Nederland

Fietsen maakt meer dan 25% uit van alle ritten volgens het verslag Cycling in the Netherlands uit 2019. Dit ligt een tipje van de sluier op over de Nederlandse levenswijze. Met deelname en het engagement van onder meer de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstituten voert Nederland een sterk fietsbeleid. Dat heeft ook tot gevolg dat het land beter in staat is om initiatieven te implementeren zoals fietssnelwegen met een eigen herkenbare infrastructuur, OV-fietsen en Doortrappen voor bejaarden. Het verslag wijst er ook op dat het vervangen van korte autoritten in steden door fietsen voor betere ruimteplanning zorgt – een essentieel onderdeel van leefbare ruimtes creëren. Dit is ook de reden waarom veel mensen vinden dat Nederlandse steden een soort lapwerk zijn van het 15-minuten-stadsconcept.

Als jij dus in een 15-minuten-stad zou wonen en het afgelopen jaar op afstand hebt gewerkt, wat zou jouw drijfveer zijn om weer uren lang in het woon-werkverkeer van jouw grote stad te gaan zitten?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *